Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości i 1 użytkownik 

STATUT

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Chcę urosnąć” zwana w dalszej części statutu  Fundacją, ustanowiona została przez  Panią Renatę Gliszczyńską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym  pod Repertorium  A – 3914/2009 sporządzonym w dniu 30 – 04 – 2009 przed notariuszem Jolantą Moniką Rychter prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bełchatowie przy ulicy 9 Maja 15  -działa na podstawie przepisów ustawy  z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz. U. Nr.120, poz. 1268 tekst jednolity z 6 kwietnia 2001r. z póżn. zm.) oraz niniejszego  statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto  Piotrków Trybunalski. Czas  trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 5

Ministrem właściwym do nadzoru ze względu  na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 6

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Fundacja cały  dochód przeznacza na działalność statutową.

3. Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej  osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

§ 7

1. Fundacja może używać pieczęci  i wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz  wyróżnienia , które może przyznawać osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla idei i celów obranych przez  Fundację.

Rozdział  II

Cele  Fundacji.

§ 8

Celem Fundacji jest  pomoc dzieciom  chorym na niskorosłość a w szczególności:

1. Wspieranie finansowe, rzeczowe dzieci wymagających pomocy medycznej w zakresie podstawowym i specjalistycznym .

2. Upowszechnianie w świadomości społecznej wiedzy  o chorobie i  potrzebie niesienia pomocy  chorym dzieciom i ich rodzinom.

§ 9

Fundacja realizuje swoje  cele statutowe poprzez :

1. Świadczenie różnorodnych form pomocy dzieciom z niskorosłością oraz ich rodzinom i opiekunom.

2. Współpracę z instytucjami  państwowymi , organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi działającymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.

3. Popularyzowanie  i kształtowanie pożądanych postaw społecznych w stosunku do dzieci z chorobą niskorosłości.

4. Pomoc w pozyskiwaniu  leków i wyposażenia  medycznego.

5. Pomoc w dostępie do procedur diagnostycznych i do ciągłości leczenia oraz do zapewnienia rehabilitacji.

6. Realizowanie i wspomaganie prawidłowych form opieki nad dzieckiem w trakcie leczenia, w tym również w przypadku chorób towarzyszących.

7. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej mającej na celu promocję idei Fundacji.

8 .Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów i konferencji związanych z problematyką  ochrony zdrowia, w tym dotyczących choroby niskorosłości.

9. Propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu.

10. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych  i edukacyjnych (w tym  dla środowisk medycznych), mających na celu poprawę stanu wiedzy na  temat praw pacjentów, w tym dzieci z chorobą niskorosłości.

Rozdział III

Majątek i dochody  Fundacji

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez  Fundację w toku jej działania.

2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) świadczeń Fundatora;

2) darowizn, spadków, zapisów otrzymywanych zarówno w kraju, jak i  z zagranicy;

3) dotacji, subwencji od osób prawnych, grantów oraz innych  przysporzeń majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne,

4) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;

5) odsetek i depozytów bankowych;

6) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz innych praw majątkowych.

4. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także pokryciu kosztów jej utrzymania .

§ 11

1. Zabrania się :

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku  na rzecz  członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika  ze statutowego celu Fundacji

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz  osoby im bliskie.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział  IV

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są :

1. Rada  Fundacji – zwana dalej „Radą”

2. Zarząd Fundacji – zwany dalej „Zarządem”

3. Komitet Honorowy Fundacji – zwany dalej „Komitetem”

§ 14

Rada   Fundacji

1. Rada  składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 członków.

2. Pierwszą Radę  powołuje Fundator. Uzupełnień i zmian w składzie Rady w trakcie kadencji  dokonuje Fundator.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz uchwala regulamin pracy Rady.

5. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym  w stosunku do  Zarządu Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku wygaśnięcia mandatu, rezygnacji z członkostwa złożonego na piśmie, odwołania przed upływem kadencji, śmierci lub skazania prawomocnym wyrokiem.

7. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

8. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub Prezes Zarządu Fundacji nie rzadziej niż  raz na sześć miesięcy.

9. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie; mogą na swój wniosek otrzymać uzasadniony zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną    funkcją.

10. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 15

Do kompetencji Rady należy w szczególności;

1) Opiniowanie planów działań Fundacji przedstawionych przez Zarząd,

2) Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,

3) Ustalanie regulaminu działania Rady,

4) Planowanie efektywnych działań,

5) Opiniowanie kandydatur nowych członków Zarządu,

6) Opiniowanie zmian statutu Fundacji.

§ 16

Zarząd  Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym  Prezesa, powoływanych na czteroletnią  kadencję.

2. Fundator może być członkiem Zarządu. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: złożenia pisemnej rezygnacji, utraty praw obywatelskich, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu, śmierci .

5. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator, kolejne Zarządy Fundacji powołuje i odwołuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady.

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

7. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu .

8. Do Zarządu Fundacji nie mogą być powoływani członkowie Rady .

9. Zarząd pełni swoją funkcję honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania Zarządu określa Fundator.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu  należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2) realizacja celów statutowych,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

4) sporządzanie planów pracy i budżetu,

5) zmiana statutu po zasięgnięciu opinii Rady,

6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

7) składanie oświadczeń woli w przedmiocie przyjęcia subwencji, spadku, darowizny lub zapisu,

8) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację  Fundacji,

9) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów,

10) wskazanie Fundacji lub instytucji, na rzecz której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji zgodnie z  § 21  niniejszego Statutu,

11) ustalanie regulaminu pracy Zarządu.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na  sześć miesięcy.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku  równego rozłożenia  głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Do podjęcia ważnej uchwały przez Zarząd wymagana jest obecność

przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.

§ 19

Komitet Honorowy Fundacji

1. Komitet Honorowy Fundacji składa się z członków powołanych przez Zarząd   Fundacji  i  pełni funkcję ciała  doradczego i pomocniczego dla Zarządu.

2. Członkami Komitetu Honorowego mogą być osoby fizyczne, o dużym autorytecie zawodowym, naukowym i moralnym, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.

3. Do kompetencji Komitetu Honorowego należy w szczególności:

1) konsultacje i ocena merytoryczna  działalności Fundacji,

2) propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona,

3) wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności  Fundacji,

4) służenie wiedzą merytoryczną członkom Zarządu,

5) opiniowanie programów działań Fundacji.

4. Fundator  może dokonywać zwrotu kosztów podróży członkom  Komitetu Honorowego.

§ 20

Sposób  reprezentacji

1. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a zwłaszcza do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych  Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu  jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W umowach między Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.

Rozdział V

Likwidacja  Fundacji

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów  lub po wyczerpaniu środków finansowych i majątku.

2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane mocą Uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o podobnych celach.

.

Rozdział VI

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla  Łodzi - Śródmieścia.

Renata Gliszczyńska

Fundator

Piotrków Tryb., dn. 30 kwietnia 2009 r.

 

NASI PRZYJACIELE: